Bergkrossprodukter

Ladda ner faktablad om Bergkrossprodukter (PDF)

Bergkrossprodukter har krossade ytor med skarpa kanter, rullar inte och är stabilt efter packning. Måtten på våra material anges oftast i millimeter. Det betyder att till exempel stenmjöl 0/2 är ett krossat bergmaterial där mer än 75 % av kornen är mindre än 2 mm. Bergkrossprodukter kan delas upp i tre kategorier:

Stenmjöl är fina fraktioner t.ex. 0/2 eller 0/4 mm. Materialet används med fördel till plattsättning eller justering och hårdgöring av körytor, gångbanor, garageinfarter, fotbollsplaner och liknande ytor.

Bergkross är grövre fraktioner där även de finaste kornen ingår, exempelvis i fraktionerna 0/16, 0/32 eller 0/63 mm. Materialet går ofta under namn som väggrus, bärlager eller förstärkningslager beroende på fraktion och användningsområde.

Makadam är material med en nedre och övre gräns. T.ex. 2/4, 8/11, 8/16 mm. Storleksintervallet och bristen på finmaterial ger en dränerande effekt med mindre känslighet för frost och tjäle. Produkten är den krossade motsvarigheten till singel men ger genom sin struktur en stabil yta som är praktiskt för t.ex. garageuppfarter då det ligger kvar på grusgången och rullar inte ut i gräsmattan.

Naturgrusprodukter

Ladda ner faktablad om Naturgrusprodukter (PDF)

Naturgrusprodukter för infarter och trädgårdsgångar kallas oftast för singel (gårdssingel, ärtsingel). Det kan vara enbart sorterat till olika storlekar eller vara delvis nedkrossade större stenar i naturgruset. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Jämfört med andra material används dessutom mycket lite energi under stenens livscykel som byggnadsmaterial, det vill säga från brytning till användning.

Ett av Sveriges miljömål innebär att naturgrusanvändningen ska undvikas för att bevara grusåsarna för vår framtida vattenförsörjning. Därför rekommenderar vi krossat grus i första hand. Naturgrus bör användas bara där det är motiverat ur kulturhänsyn, exempelvis i slottsträdgårdar.